Všeobecné obchodní podmínky

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) blíže specifikují a upřesňují práva a povinnosti objednatele a poskytovatele v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím webu http://www.autofarmer.cards. S těmito obchodními podmínkami se může objednatel seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn.  

 

I.  Definice pojmů

 1. Poskytovatelem produktu a provozovatelem webových stránek http://www.autofarmer.cards je společnost Free Folk Industry s.r.o.,se sídlem Šámalova 3286/28, Židenice, (Brno-Židenice) 615 00 Brno, IČ: 06860419, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. C 104748 (dále jen „poskytovatel“).  
 2. Objednatelem je osoba, která si přes webové stránky  http://www.autofarmer.cards objednává u poskytovatele zboží (dále jen „objednatel“). Objednatelem může být spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je pro účely těchto obchodních podmínek každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s objednatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“).  
 3. Podnikatelem je pro účely těchto obchodních podmínek ten, kdo samostatně vykonává na vlastní zodpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen „podnikatel“). Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná svým jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozími podmínkami v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li objednatel v objednávce své IČ, je považován za podnikatele a bere na vědomí, že se na něj nevztahují ty části obchodních podmínek, které se svou podstatou vztahují ke spotřebiteli (zejm. čl. IV obchodních podmínek).  
 4. Zboží je pro účely těchto obchodních podmínek produkt nabízený poskytovatelem na webových stránkách  http://www.autofarmer.cards.  

 

II. Uzavření smlouvy 

 1. Řádně vyplněná a prostřednictvím webových stránek  http://www.autofarmer.cards odeslaná objednávka je závaznou nabídkou objednatele na uzavření smlouvy s poskytovatelem. Poskytovatel neprodleně potvrdí obdržení objednávky prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou objednatelem v objednávce, přičemž toto potvrzení se považuje za přijetí nabídky na uzavření smlouvy. Tímto je smlouva právně závazně uzavřena. 
 2. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí objednatel sám. 

 

III. Charakter poskytované služby

 1. Poskytovatel se na základě smlouvy zavazuje poskytnout objednateli hmotný produkt pod názvem Autofarmer, který je charakterizován jako karetní zábavová desková hra. Za tímto účelem se poskytovatel  zavazuje, že poskytne objednateli na základě uzavřené smlouvy dle čl. II kompletní produkt tak jak je uvedený na webu http://www.autofarmer.cards/ v sekci “ obsah krabice”.  
 2. Objednatel prohlašuje, že je osobou starší 18 let. 

 

IV. Přechod nebezpečí škody

 1. Věc (pro účely těchto podmínek – karetní zábavová desková hra Autofarmer) je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.
 2. Právo objednatele z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na objednatele, byť se projeví až později. Právo objednatele založí i později vzniklá vada, kterou Poskytovatel způsobil porušením své povinnosti.
 3. Objednatel věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
 4. Nebezpečí škody přechází na objednatele převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li objednatel věc, ač mu s ní poskytovatel umožnil nakládat.
 5. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na objednatele, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže poskytovatel způsobil porušení své povinnosti.
 6. Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

 

V, Odstoupení od smlouvy

 1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, a to v souladu s § 1829 a násl. občanského zákoníku. 
 2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy může objednatel využít volnou formu pro odstoupení od smlouvy, zaslanou v písemné podobě na adresu poskytovatele, nebo v elektronické podobě na e-mail: info@autofarmer.cards. 
 3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy poslední den příslušné lhůty. 
 4. Pokud bude od smlouvy odstoupeno, pro vrácení plateb použije poskytovatel stejný platební prostředek, který objednatel použil pro provedení počáteční transakce. Uzavřená smlouva mezi poskytovatelem a objednatelem bude v tištěné formě uložena u poskytovatele. Na vyžádání a po předchozí domluvě k ní poskytovatel umožní objednateli fyzický přístup, resp. poskytovatel ji na vyžádání zašle objednateli elektronickou poštou či jinak po předchozí dohodě stran. 

 

VI. Platební podmínky 

 1. Objednatel hradí dohodnutou cenu produktu Poskytovateli předem nebo na dobírku v plné výši. 
 2. Sjednanou cenu je možné hradit následujícími způsoby: • Bankovní převod – po obdržení objednávky zašle poskytovatel objednateli na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce výši ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. 
 3. Cenu zaplatí objednatel na bankovní účet poskytovatele do 3 dnů ode dne doručení e-mailu se shora uvedenými platebními údaji. VII. Společná a závěrečná ustanovení 

 1. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytovateli sděleny, nebudou bez souhlasu objednatele poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu s právními předpisy. 
 2. Objednatel může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem na email poskytovatele: info@autofarmer.cards. 
 3. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen osobní údaje vymazat, pokud ke zpracování takových osobních údajů je dán zákonný důvod. 
 4. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě uzavřené smlouvy, budou řešeny podle práva České republiky a budou projednány příslušnými soudy České republiky. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz. 
 5. V případě potřeby, zejména pro zvýšení efektivity poskytované služby, je poskytovatel oprávněn změnit jednostranně tyto všeobecné obchodní podmínky. Sjednává se, že poskytovatel oznámí změnu všeobecných obchodních podmínek emailem alespoň 15 dní předem.  Pokud s touto změnou objednatel nesouhlasí, může tuto změnu odmítnout a smlouvu vypovědět ve lhůtě 15 dnů, v opačném případě se má za to, že objednatel se změnami souhlasí a strany jsou vázány novým zněním obchodních podmínek. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.